Bruto u neto

kod izračuna plaća, ugovora o djelu, autorskih i umjetničkih honorara i PDV-a

(c) Innova Software, Varaždin