Ugovor o djelu


Ugovor o djelu je pravni posao građanskog, obveznog prava između naručitelja i izvođača, reguliran odredbama Zakona o obveznim odosima. Ugovor o djelu sklapa se za izradu nekog djela ili rezultata rada (za obavljanje povremenih, jednokratnih poslova)

Sukladno čl. 590 Zakona o obveznim odnosima, ugovorom o djelu izvođač se obvezuje obaviti određeni posao, kao što je izrada ili popravak neke stvari, izvršenje nekog fizičkog ili umnog rada i slično, a naručitelj se obvezuje platiti mu za to naknadu.
Ključni elementi ugovora o djelu su definicija posla koji se obavlja i dogovorena naknada.
Strane u ugovoru o djelu su naručitelj (osoba koja traži da se posao obavi) i izvođač (izvršitelj) posla (osoba koja izvodi posao).
Ugovor o djelu se ne sklapa na određeno vrijeme, već za izradu nekog djela ili rezultata rada.
Kod ugovora o djelu izvođač radi sa vlastitim sredstvima rada.

Obaveze izvođača/izvršitelja:

 • izvršiti djelo kako je ugovoreno i po pravilima struke
 • izvršiti djelo u ugovorenom ili razumnom roku
 • odgovara za nedostatke
 • odgovara za skrivene nedostatke (rok 2 godine od izvršnja dijela)


Naručitelj je obvezan:

 • primiti djelo
 • pregledati djelo
 • obavjestiti izvođača o mogućim nedostacima
 • isplatiti ugovorenu naknadu


Ugovor o djelu nije zamjena za ugovor o radu na određeno vrijeme.

Konkretan obračun za ugovor o djelu napravite pomoću našeg kalkulatora drugog dohotka za 2024. godinu.


Osnovna karakteristika ugovora o djelu je neovisnost izvođača, što znači da izvođač obavlja posao na svoj način, tj. sam određuje kada će, gdje i na koji način raditi. Izvođač čak nije dužan ni sam izvesti djelo osim u slučaju kada se na to obvezao u ugovoru. No, važno je napomenuti da izvođač preuzima odgovornost prema naručitelju za izvršenje posla i u slučaju ako angažira druge suradnike da ga izvrše umjesto njega. Drugim riječima, odgovara za rad svojih suradnika kao da ga je osobno izvršio. Naručitelj ima pravo nadzora nad radom.

Temeljna obilježja ugovora o djelu:

 • ugovor o djelu reguliran je odredbama Zakona o obveznim odnosima, a sklapaju ga naručitelj i izvođač
 • izvođač radi samostalno i neovisno o naručitelju djela
 • izvođač u pravilu ne obavlja poslove u radnom vremenu, nego prema svojoj organizaciji i u prostoru kojeg sam odredi
 • izvođač posao obavlja osobno, ali ga može povjeriti i trećim osobama
 • za obavljeni posao izvođač prima naknadu najčešće po obavljenom poslu, odnosno po predaji djela
 • na primitke po osnovi ugovora o djelu plaćaju se doprinosi, porez i prirez


Često postavljano pitanje je da li poslodavac zbog povremeno povećane potrebe za većim brojem radnika može u takvim situacijama sklopiti ugovor o djelu.

Odgovor je ne, zato jer se ugovorom o djelu poslovi ne odrađuju kontinuirano. Ugovorom o djelu obavljaju se jednokratno dogovoreni poslovi (izrada ili popravak neke stvari, soboslikarski radovi...).

Kada radnik s poslodavcem (naručiteljem) sklopi ugovor za obavljanje povremenih, jednokratnih poslova onda se radi o ugovoru o djelu.

U situaciji kada naručitelj sklopi ugovor o djelu s izvođačem, a taj ugovor se odnosi na obavljanje poslova koji su s obzirom na prirodu i vrstu rada te ovlasti naručitelja, trajnog karaktera, smatra se da je između njih sklopljen ugovor o radu prema članku 10. stavku (2) Zakona o radu, osim ako naručitelj ne dokaže suprotno.

Na primitke po osnovi ugovora o djelu od 01. siječnja 2024. plaća se:

 • doprinos za mirovinsko osiguranje po stopi od 10% (I. stup 7,5 % i II. stup 2,5 %),
 • doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 7,5%,
 • porez na dohodak (niža stopa)

Konkretan obračun za ugovor o djelu napravite pomoću našeg kalkulatora drugog dohotka za 2024. godinu