Rad studenata

Neoporezivi iznos primitaka učenika i studenata


Od 1. siječnja 2023. povećani su neoporezivi primitci studenata i učenika koji rade preko ovlaštenih posrednika.

Iznos do kojeg se student/učenik smatra uzdržavanim članom obitelji


Novim Pravilnikom o porezu na dohodak, od 1. siječnja 2023.godine godišnji primitak do kojeg se student/učenik smatra uzdržavanim članom svojim roditeljima/uzdržavateljima iznosi 3.185,38 eura.
Ova se izmjena primjenjivala već i retroaktivno za 2022. godinu.
Studenti koji znaju da će prijeći taj iznos, trebaju se odjaviti sa porezne kartice roditelja na početku godine. 

Ukupan neoporezivi iznos zarade za učenike i studente


Za studente koji studentskim radom zarađuju veće iznose, propisan je limit do kojeg njihovi primici ne podliježu oporezivanju.
Pravilnikom o porezu na dohodak od 1. siječnja 2023. godine, ukupan neoporezivi iznos primitaka studenta iznosi 9.556,18 eura (neoporezivi iznos od 3.185,38 eura + godišnji osnovni osobni odbitak od 6.370,80 eura).
Nakon što primici studenta prijeđu iznos od 9.556,18 eura, na sljedeći uplaćeni iznos potrebno je platiti porez.

Studenti koji su platili porez jer su zaradili više od ukunog neoporezivog iznosa (9.556,18 eura) nemaju pravo na povrat poreza.

Stipendije


Studenti koji dobivaju stipendije mogu biti uzdržavani članovi svojim roditeljima. Zakonom o porezu na dohodak propisano je da se stipendije ne uzimaju u obzir pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove. To znači da roditelji za studente koji su ostvarili primitke po osnovi stipendije mogu koristiti uvećani osobni odbitak bez obzira na vrstu, isnos i isplatitelja stipendije.

Za stipendije su propisani uvjeti i iznosi do kojih se ona smatra neoporezivim primitkom  • stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima do 232,27 eura mjesečno
  • stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima do 530,90 eura mjesečno
  • sportske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo sportsko usavršavanje do 232,27 eura mjesečno
  • stipendije studentima za redovno školovanje na preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijima i poslijediplomantima te poslijedoktorandima za koje su sredstva planirana u državnom proračunu RH – neoporezive u cjelokupnom iznosu
  • stipendije koje se isplaćuju, odnosno dodjeljuju iz proračuna Europske unije, studentima za redovno školovanje na visokim učilištima - neoporezive u cjelokupnom iznosu
  • stipendije studentima izabranima na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima, za redovito školovanje na visokim učilištima koje dodjeljuju zaklade, fundacije, ustanove i druge institucije registrirane u Hrvatskoj za odgojno-obrazovne ili znanstveno-istraživačke svrhe, koje djeluju u skladu s posebnim propisima, osnovane s namjenom stipendiranja – neoporezive u visini iznosa koji služi za pokriće stvarnih troškova školovanja (školarine, prijevoza, smještaja, obveznog zdravstvenog osiguranja za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu prema posebnim propisima, prehrane, knjiga i ostalo)
  • stipendije studentima na poslijediplomskim studijima te primitke koji se isplaćuju poslijediplomantima, poslijedoktorandima, istraživačima i znanstvenicima iz fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, za pokriće troškova školovanja, usavršavanja i znanstvenih istraživanja, odobrenih na temelju javnih natječaja, vjerodostojnih isprava i do propisanih svota – neoporezive u visini iznosa koji služi za pokriće stvarnih troškova školovanja (školarine, prijevoza, smještaja, obveznog zdravstvenog osiguranja za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu prema posebnim propisima, prehrane, knjiga i ostalo)


Da li student može biti olakšica roditelju ako mu je stipendija oporeziva?


Student može biti uzdržavani član svom roditelju bez obzira da li ostvaruje neoporezivu ili oporezivu stipendiju.
Ukoliko student prima stipendiju iznad neporezivog iznosa, tada se taj iznos smatra drugim dohotkom i oporezuje se po stopi od 20 posto.