Plaćeni dopust

Plaćeni dopust


Pravo na plaćeni dopust ostvaruje se za važne potrebe radnika, obrazovanje ili stručno osposobljavanje i po osnovi darivanja krvi. U toku kalendarske godine radnik ima pravo na ukupno 7 radnih dana plaćenog dopusta za važne osobne potrebe. Plaćeni dopust može se koristi u vrijeme ili neposredno nakon nastanka događaja koji opravdava njegovo korištenje.

Plaćeni dopust je oslobođenje od obveze rada uz naknadu plaće. Razdoblje plaćenog dopusta smatra se vremenom provedenim na radu što znači da je poslodavac dužan ispuniti sve obveze koje ima prema radniku temeljem radnog odnosa (radniku teče radni staž, prima naknadu plaće). Pravo na plaćeni dopust propisano je čl. 86. Zakona o radu.

U kojim slučajevima imam pravo na plaćeni dopust?  • za važne osobne potrebe
  • za vrijeme obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja
  • prilikom svakog darivanja krvi


Plaćeni dopust za važne osobne potrebe


Važnim osobnim potrebama smatraju se: sklapanje braka, rođenje djeteta, teža bolest ili smrt člana uže obitelji. Iako radniku prema Zakonu o radu pripada pravo na plaćeni dopust po ove tri osnove, ukoliko je to određeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom ili ugovorom o radu, plaćeni dopust može se koristiti i za druge namjene, npr. za selidbu.

Članom uže obitelji (prema čl.86 ZOR-u) smatraju se: supružnik, srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi supružnici, braća i sestre, pastorčad i posvojenici, djeca povjerena na čuvanje i odgoj ili djeca na skrbi izvan vlastite obitelji, očuh i maćeha, posvojitelj i osoba koju je radnik dužan po zakonu uzdržavati te osoba koja s radnikom živi u izvanbračnoj zajednici, u životnom partnerstvu ili neformalnom životnom partnerstvu.

Trajanje plaćenog dopusta za važne osobne potrebe


U toku kalendarske godine, radnik ostvaruje pravo na ukupno 7 radnih dana plaćenog dopusta za važne osobne potrebe, osim ukoliko nije drugačije uređeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.
Zakon o radu ne specificira točan broj dana plaćenog dopusta koji pripada radniku za svaku pojedinu situaciju (sklapanje braka, rođenje djeteta...). već se to obično utvrđuje kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

Plaćeni dopust za važne osobne potrebe moguće je koristiti u vrijeme ili neposredno nakon nastanka događaja koji opravdava njegovo korištenje.

Ukoliko u toku korištenja godišnjeg odmora nastupi okolnost za koju radnik prema Zakonu ima pravo na plaćeni dopust, npr. smrt člana uže obitelji, dužan je o tome odmah obavjestiti poslodavca i zatražiti plaćeni dopust. Tada se prekida godišnji odmor koji će se u dogovoru sa poslodavcem nastaviti koristiti iza plaćenog dopusta ili u nekom drugom razdoblju ovisno o potrebama posla.

Plaćeni dopust za vrijeme obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja


Radnik ima pravo na plaćeni dopust za vrijeme obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja te obrazovanja za potrebe radničkog vijeća ili sindikalnog rada.
Pravo na plaćeni dopust za vijeme obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja radniku se priznaje ukoliko ga je na školovanje uputio poslodavac.
Za potrebe vlastitog školovanja radnik može zatražiti neplaćeni dopust. Pravo na plaćeni dopust za vlastito školovanje radnik može ostvariti ako sa poslodavcem postigne dogovor i potpišu zaseban sporazum.

Naknada i trajanje plaćenog dopusta za vrijeme obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja


Naknada i trajanje plaćenog dopusta za vrijeme obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja određuju se kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili pravilnikom o radu.

Plaćeni dopust za darivanje krvi


Prilikom svakog darivanja krvi, radnik ostvaruje pravo na jedan plaćeni slobodan dan. Slobodan dan koristi se na dan darivanja ili idući dan osim ako se radnik s poslodavcem ne dogovori drukčije ili je kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom ili ugovorom o radu drukčije uređeno.
Pod darivanjem krvi smatra se i darivanje krvnog sastojka za pripremu krvnog pripravka namijenjenog za transfuzijsko liječenje, koje se provodi prema pozivu koji je ovlaštena ustanova, u skladu s posebnim propisom, uputila osobno davatelju krvi.
Radnik je o namjeri darivanja krvi dužan obavijestiti poslodavca najmanje tri dana unaprijed.

Koji dani se ne računaju pod dane plaćenog dopusta?


U dane plaćenog dopusta ne računaju se dani tjednog odmora, blagdani i neradni dani.
Plaćeni dopust koristi se samo za one dane kada je radnik prema rasporedu radnog vremena trebao raditi ali ne radi zbog nekog slučaja po kojem je ostvario pravo na plaćeni dopust.

Naknada plaće za vrijeme plaćenog dopusta


Za vrijeme plaćenog dopusta radnik ima pravo na naknadu plaće u visini prosječne mjesečne plaće primljene u prethodna tri mjeseca osim ako nije drukčije određeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom ili ugovorom o radu.

Evidentiranje plaćenog dopusta


Plaćeni dopust evidentira se u evidenciji radnog vremena kao sati plaćenog dopusta. Obzirom da Zakonom o radu nije određena obvezna pisana forma odluke o odobravanju plaćenog dopusta, plaćeni dopust moguće je odobriti i usmeno. Svejedno se ipak preporučuje pisana forma zbog mogućih nesporazuma do kojih može doći u pogledu broja odobrenih dana plaćenog dopusta, vremena korištenja i sl.

Koja je razlika između plaćenog dopusta i godišnjeg odmora?


Godišnji odmor i plaćeni dopust su prava radnika regulirana Zakonom o radu. Radnik za vrijeme njihova trajanja ima pravo na naknadu plaće. Plaćeni dopust može se koristi samo za točno određene svrhe, tj. za osobne važne potrebe, obrazovanje i usavršavanje ili prilikom darivanja krvi, osim ako nije drugačije uređeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.


Vezane teme

Prava radnika i obveze poslodavca (Zakon o radu), kako izračunati godišnji odmor i visinu naknade, minimalno trajanje godišnjeg odmora (puni ili razmjerni dio), neiskorišten godišnji odmor...


Kada otac ima pravo koristiti očinski dopust, trajanje i visina naknade za vrijeme korištenja očinskog dopusta