Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 5.4.2019.
 

Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara

Od 01.05.2019. godine stupa na snagu odluka o plaćanju prireza po stopi od 9% za Grad Bjelovar.

Šifra za Poreznu upravu: 024
Šifra za JOPPD obrazac 00248
IBAN konstrukcija računa: HR82 1001 0051 7024 1200 5

Pod Grad Bjelovar spadaju slijedeća naselja:

 • Bjelovar
 • Breza
 • Brezovac
 • Ciglena
 • Galovac
 • Gornje Plavnice
 • Gornji Tomaš
 • Gudovac
 • Klokočevac
 • Kokinac
 • Kupinovac
 • Letičani
 • Mala Ciglena
 • Malo Korenovo
 • Novi Pavljani
 • Novoseljani
 • Obrovnica
 • Patkovac
 • Prespa
 • Prgomelje
 • Prokljuvani
 • Puričani
 • Rajić
 • Stančići
 • Stare Plavnice
 • Stari Pavljani
 • Tomaš
 • Trojstveni Markovac
 • Veliko Korenovo
 • Zvijerci
 • Ždralovi

Šifrarnik prireza za sve općine i gradove možete pogledati OVDJE.

Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!

    


 
Tekst možete ispisati ili preuzeti u PDF formatu.
 
Ispiši Preuzmi PDF

Tekst zakona /odluke /pravilnika /ugovora /uredbe

Grad Bjelovar

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 20., 21. i 42. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16) i članka 31. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Bjelovara (»Službeni glasnik Grada Bjelovara«, broj 2/13, 1/18), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 15. sjednici održanoj 29. ožujka 2019. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O PRIREZU POREZU NA DOHODAK GRADA BJELOVARA

Članak 1.

U Odluci o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara (»Narodne novine«, broj 62/17 i »Službeni glasnik Grada Bjelovara«, broj 3/17), članak 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 9% od utvrđene osnovice«.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, u »Službenom glasniku Grada Bjelovara«, i na mrežnim stranicama Porezne uprave, a stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/19-01/02

Urbroj: 2103/01-02-19-6

Bjelovar, 29. ožujka 2019.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ante Topalović, univ. bacc. oec., v. r.

    

Na vrh