Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 25.9.2015.
 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

Najvažnija novost koju donosi ovaj Pravilnik je da više nije propisana forma obračunskih lista za isplaćenu plaću i isplaćenu otpremninu.

Znači od 01. listopada 2015. poslodavci mogu ali ne moraju više koristiti obrasce IP1 i IO1, već mogu koristiti vlastite obračunske liste. Naravno, bez obzira koje će se obrasci koristiti bitno je da su svi elementi obračuna prikazani na isplatnim (obračunskim) listama.

Umjesto obrasca IO2 od 01. listopada koristi se novi obrazac NO1.

Sve obrasce možete preuzeti u EXCELU i PDF formatu na linkovima:

Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!

    


Tekst zakona /odluke /pravilnika /ugovora /uredbe

102 25.09.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Na temelju članka 93. stavka 4. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/14), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU OBRAČUNA PLAĆE, NAKNADE PLAĆE ILI OTPREMNINE

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (»Narodne novine«, broj 32/2015), u članku 3. stavku 1., dodaje se novi podstavak 13., koji glasi:

»13) vrste i iznosi doprinosa za obvezna osiguranja koja se utvrđuju na osnovicu,«

Dosadašnji podstavak 13., postaje podstavak 14.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1., dodaje se novi podstavak 8., koji glasi:

»8) vrste i iznosi doprinosa za obvezna osiguranja koja se utvrđuju na osnovicu,«

Dosadašnji podstavak 8., postaje podstavak 9.

Članak 3.

Članak 7., mijenja se i glasi:

»Članak 7.

(1) Ako poslodavac na dan dospjelosti u cijelosti ne isplati plaću, naknadu plaće odnosno otpremninu, dužan je radniku uručiti dva obračuna, od kojih jedan u kojem će biti iskazan ukupan obračun plaće, naknade plaće odnosno otpremnine sukladno članku 2. i 3., odnosno članku 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika, i drugi u kojem će biti iskazan iznos neisplaćene plaće odnosno dijela neisplaćene plaće, neisplaćene naknade plaće odnosno dijela neisplaćene naknade plaće ili neisplaćene otpremnine odnosno dijela neisplaćene otpremnine, u propisanom sadržaju, potpisan od ovlaštene osobe te ovjeren pečatom poslodavca, kao i podatak o danu dospjelosti plaće, naknade plaće odnosno otpremnine, a koji ima snagu ovršne isprave.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, uz podatke iz članka 2. i 3. ovoga Pravilnika, obračun neisplaćene plaće, odnosno dijela plaće sadržava i podatke o:

1) primatelju, IBAN broju računa i pozivu na broj primatelja za doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup) i za doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup),

2) primatelju, IBAN broju računa i pozivu na broj primatelja za predujam poreza i prireza porezu na dohodak, s tim da se kao treća oznaka u pozivu na broj primatelja upisuje oznaka dana obračuna, u formi oznake izvješća Obrasca JOPPD,

3) primatelju, IBAN broju računa i pozivu na broj primatelja za druge obustave iz plaće.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, uz podatke iz članka 4. i 5. ovoga Pravilnika, obračun neisplaćene otpremnine odnosno dijela otpremnine sadržava i podatke o:

1) primatelju, IBAN broju računa i pozivu na broj primatelja za doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup) i za doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup), s tim da se kao treća oznaka u pozivu na broj primatelja upisuje oznaka dana obračuna, u formi oznake izvješća Obrasca JOPPD

2) primatelju, IBAN broju računa i pozivu na broj primatelja za predujam poreza i prireza porezu na dohodak, s tim da se kao treća oznaka u pozivu na broj primatelja upisuje oznaka dana obračuna, u formi oznake izvješća Obrasca JOPPD.«.

Članak 4.

U članku 9., stavak 1., mijenja se i glasi:

»(1) Pri izradi obračuna plaće, odnosno naknade plaće radnika te obračuna otpremnine, može se koristiti obrazac obračuna isplaćene plaće, odnosno naknade plaće (obrazac IP1) i obrazac obračuna isplaćene otpremnine (obrazac IO1), koji su otisnuti u prilogu ovoga Pravilnika.

Iza stavka 1., dodaje se novi stavak 2., koji glasi:

»(2) Obrazac obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće (obrazac NP1), kao i obrazac obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene otpremnine (obrazac NO1), otisnuti u prilogu ovoga Pravilnika, kao obvezni obrasci, sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Dosadašnji stavak 2., postaje stavak 3.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/120

Urbroj: 524-03-01-01/2-15-23

Zagreb, 22. rujna 2015.

Ministar
prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

102 25.09.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine 102 25.09.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine 102 25.09.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

    

Na vrh