Odluka o općinskim porezima Općine Gunja

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 28.6.2017.
 

Odluka o općinskim porezima Općine Gunja

Od 01.07.2017. godine stupa na snagu odluka o plaćanju prireza po stopi od 5% za Općinu Gunja.

Šifra za Poreznu upravu: 141
Šifra za JOPPD obrazac 01414
IBAN konstrukcija računa: HR68 1001 0051 7141 1200 9

Pod Općinu Gunja spadaju slijedeća naselja:

  • Gunja

Šifrarnik prireza za sve općine i gradove možete pogledati OVDJE.

Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!

    


 
Tekst možete ispisati ili preuzeti u PDF formatu.
 
Ispiši Preuzmi PDF

Tekst zakona /odluke /pravilnika /ugovora /uredbe

OPĆINA GUNJA

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 20., 42. i 67. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16) te članka 29. Statuta Općine Gunja (»Službeni vjesnik« Općine Gunja, broj: 03/13, 05/13, 10/13, 03/15 i 05/16), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 1. sjednici održanoj 14. lipnja 2017. godine donijelo je

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE GUNJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Gunja, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza, način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima kako slijedi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

Članak 2.

Općina Gunja dužna je uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

II. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Općine Gunja sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima, Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak.

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi 5% od osnovice iz članka 4. ove Odluke.

Prirez porezu na dohodak prihod je Općine Gunja.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

III. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, a koji se nalaze na području Općine Gunja.

Članak 7.

Obveznik poreza na potrošnju iz članka 6. ove Odluke je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge, a koji se nalaze na području Općine Gunja.

Članak 8.

Osnovica za porez na potrošnju iz članka 6. ove Odluke je prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 9.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na potrošnju prihod je Općine Gunja.

Članak 10.

Porez na potrošnju iskazuje se na Obrascu PP – MI – PO i predaje se do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Obračunati porez na potrošnju alkoholnih pića, prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića obveznik poreza plaća do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

IV. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koji su vlasnici kuća za odmor koje se nalaze na području Općine Gunja.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 5,00 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor prihod je Općine Gunja.

Članak 13.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.

Porez na kuće za odmor ne plaća se niti za kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice te na odmarališta u vlasništvu Općine Gunja koja služe za smještaj djece do 15 godina starosti.

Članak 14.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su Poreznoj upravi dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se isti objekti nalaze, korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

V. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 15.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na području Općine Gunja. Obveznik poreza na korištenje javnih površina je svaka pravna i fizička osoba koja koristi javnu površinu.

Članak 16.

Pod javnom površinom smatraju se: parkovi, sajmovi, tržnice, igrališta, ulice, trgovi, nogostupi, javni prolazi (prolazi između zgrada i drugi otvoreni prostori ispred zgrada), javne prometne površine te druge javne zelene površine.

Članak 17.

Osnovica poreza na korištenje javne površine je iznos zakupnine utvrđen ugovorom.

Članak 18.

Porez na korištenje javne površine plaća se po stopi od 10%.

Porez na korištenje javnih površina prihod je Općine Gunja.

Članak 19.

Ako korisnik javne površine nema zaključen ugovor o korištenju javne površine, odnosno objekta koji se nalazi na javnoj površini, a istu koristi dužan je platiti porez na korištenje javne površine u iznosu od 8,00 kuna/m² korištene javne površine mjesečno.

U slučaju da se javne površina koristi bez ugovora za vrijeme praznika, blagdana i mjesnih svetkovina porez na korištenje javne površine plaća se u dnevnom iznosu od 8,00 kuna/m² korištene javne površine.

Članak 20.

Porez na korištenje javne površine plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja kojim je porez na korištenje javne površine utvrđen.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na korištenje javnih površina obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Članak 21.

Od plaćanja poreza na korištenje javnih površina izuzimaju se aktivnosti za humanitarnu, kulturnu, sportsku i prosvjetno-edukativnu djelatnost i zdravstvene usluge te ostale manifestacije koje su u interesu promocije Općine Gunja.

VI. POREZ NA NEKRETNINE

Članak 22.

Posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Gunja, sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima, uredit će se detaljnije sva pitanja utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine, a ista će se donijeti do 30. studenoga 2017. godine.

Poslove u vezi utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine obavljat će Općina Gunja.

VII. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 23.

Općina Gunja poslove u svezi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza, kao i poslove iz članka 3. do 5. ove Odluke, u cijelosti prenosi na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

Temeljem Pravilnika o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 1/2017), Ministarstvu financija, Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje uplaćenih prihoda korisnicima (FINA) da naknadu Ministarstvu financija, Poreznoj upravi iz stavka 2. ovoga članka obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisanim ovom Odlukom.

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Gunja, osim odredbi o prirezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Članak 26.

Odredbe članaka 11. do 14. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Gunja (»Službeni vjesnik« Općine Gunja broj: 04/2002).

Članak 28.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom vjesniku« Općine Gunja.

Klasa: 410-01/17-01/883

Urbroj: 2212/07-17-01

Gunja, 14. lipnja 2017.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Boris Nikolić, v. r.

    

Na vrh