Odluku o porezima Općine Murter-Kornati

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 28.7.2017.
 

Odluku o porezima Općine Murter-Kornati

Od 01.08.2017. godine stupa na snagu odluka o plaćanju prireza po stopi od 8% za Općinu Murter-Kornati.

Šifra za Poreznu upravu: 617
Šifra za JOPPD obrazac 06173
IBAN konstrukcija računa: HR81 1001 0051 7617 1200 3

Pod Općinu Murter-Kornati spadaju slijedeća naselja:

  • Kornati
  • Murter

Šifrarnik prireza za sve općine i gradove možete pogledati OVDJE.

Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!

    


Tekst zakona /odluke /pravilnika /ugovora /uredbe

Općina Murter-Kornati

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16) i članka 29. Statuta Općine Murter-Kornati (»Službeni glasnik Općine Murter-Kornati« br. 01/17.), Općinsko vijeće Općine Murter-Kornati, na 2. sjednici, održanoj 29. lipnja 2017. godine, donosi

ODLUKU

O POREZIMA OPĆINE MURTER-KORNATI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o porezima Općine Murter-Kornati (u daljnjem tekstu: Odluka) Općina Murter-Kornati uvodi poreze, te propisuje stope, visinu i druge odgovarajuće elemente za njihov obračun i plaćanje poreza u skladu s Zakonom o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Porezi Općine Murter-Kornati su:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor

4. porez na korištenje javnih površina.

Članak 3.

Općina Murter-Kornati dužna je uvesti i naplaćivati porez na nekretnine koje se nalaze na području Općine Murter-Kornati.

Posebnom Odlukom Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati uredit će se sva pitanja u svezi utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine na području Općine Murter-Kornati.

Odluka iz stavka 1. ovog članka donijet će se najkasnije do 30. studenoga 2017. godine a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 8%.

Prirez porezu na dohodak prihod je proračuna Općine Murter--Kornati.

Članak 5.

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj, prema Zakonu o porezu na dohodak.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

2. Porez na potrošnju

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Murter-Kornati.

Obveznik poreza na potrošnju iz stavka 1. ovog članka je fizička i pravna osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Murter-Kornati.

Osnovica poreza na potrošnju iz stavka 1. ovog članka je prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 7.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na potrošnju prihod je proračuna Općine Murter-Kornati na čijem području je obavljena prodaja pića.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju porezni obveznik, za razdoblje od prvog do posljednjeg dana u mjesecu, iskazuje na Obrascu PP-MI-PO do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju za Općinu Murter-Kornati obavlja Porezna uprava čijoj se nadležnoj Ispostavi predaje citirani Obrazac iz stavka 3. ovog članka.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje se nalaze na području Općine Murter--Kornati.

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje 15,00 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor prihod je proračuna Općine Murter-Kornati na čijem se području nalazi kuća za odmor.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnoj ispostavi Poreznoj uprave dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu kao i podatke o poreznom obvezniku, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez za kuće za odmor plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 10.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe kojima je nadležno tijelo Općine Murter-Kornati odobrilo korištenje javne površine.

Porez na korištenje javnih površina prihod je proračuna Općine Murter-Kornati.

Članak 11.

Pod javnom površinom smatraju se ulice, trgovi, ceste, putevi, parkirališta, nogostupi, prijelazi, zelene površine, šetališta, igrališta i druge javne površine koje su u vlasništvu Općine Murter-Kornati odnosno kojima upravlja Općina Murter-Kornati.

Članak 12.

Obračun poreza na korištenje javnih površina vrši se mjesečno za:

– predsezonu (razdoblje od 1. travnja do 1. lipnja)

– sezonu (razdoblje od 1. srpnja do 1. rujna)

– posezonu (razdoblje od 1. rujna do 1. listopada)

– ostalo razdoblje tijekom godine (od 1. listopada do 1. travnja).

Članak 13.

Porez za korištenje javnih površina utvrđuje se po m2 dnevno, mjesečno odnosno godišnje i prema svrsi kako slijedi:

1. radi korištenja terasa za pružanje ugostiteljskih usluga

A) zatvorene

– 1 m2 zauzete površine za sezonu 50 kn mjesečno

– 1 m2 zauzete površine za posezonu, predsezonu 40 kn mjesečno

– 1 m2 zauzete površine za ostalo razdoblje tijekom godine 20 kn mjesečno

B) natkrivene

– 1 m2 zauzete površine za sezonu 50 kn mjesečno

– 1 m2 zauzete površine za posezonu, predsezonu 35 kn mjesečno

– 1 m2 zauzete površine za ostali dio godine 10 kn mjesečno

C) natkrivene vrlo brzo sklopivim zaštitama od sunca i padalina (suncobrani, tende i sl.)

– 1 m2 zauzete površine za sezonu 35 kn mjesečno

– 1 m2 zauzete površine za posezonu, predsezonu 20 kn mjesečno

– 1 m2 zauzete površine za ostali dio godine 5 kn mjesečno

2. za odlaganje građevinskog materijala i postavljanje skela

– 2 kn/m2 dnevno

3. za postavljanje kioska za prodaju novina, duhana i sl.

– 50 kn/m2 mjesečno tijekom godine

4. za postavljenje kioska za prodaju voća i povrća te za ugostiteljsku djelatnost

– 50 kn/m2 mjesečno za sezonu, predsezonu, posezonu

– 20 kn/m2 za ostali dio godine

5. za postavljanje naprava za ugostiteljsku djelatnost te prodaju roba i usluga sezonu, predsezonu, posezonu

a) štandovi za prodaju suvenira3.000,00 kn
b) štandovi za prodaju tekstila, obuće i sl.6.000,00 kn
c) aparata za »kokice«2.000,00 kn
d) aparati za sladoled1.500,00 kn
e) aparati za palačinke2.000,00 kn
f) »vrtuljak« za prodaju razglednica1.000,00 kn
g) štand za prodaju eteričnih ulja1.500,00 kn
h) štand za oglašavanje i prodaju izleta1.000,00 kn
i) štand za prodaju oslikanih majica2.000,00 kn
j) štand za prodaju slika i izradu portreta1.000,00 kn
k) pokretne naprave, prikolice za ugost. djelatnost6.000,00 kn
l) aparati i naprave za zabavu i igre4.000,00 kn
j) prometovanje turističkim vlakićem6.000,00 kn


Za predsezonu i posezonu porez iznosi 35% sezonske naknade.

6. za zauzetost (ostavljanje) na javnoj površini raznih pokretnih, nepokretnih (prikolica, traktora, kamiona, bačvi, neispravnih i sl.):

– do trenutka otklanjanja 20,00 kuna/komad/dnevno

7. za zauzetost (ostavljanje) na javnoj površini čamaca

– 500 kn/čamcu/godišnje.

Članak 14.

Porez na korištenje javne površine za povremeno korištenje (ambulantna prodaja) iznosi 150 kn/dnevno.

Visinu poreza na korištenje javnih površina u slučajevima koji nisu predviđeni ovom odlukom (posebne manifestacije i sl.) odredit će načelnik Općine Murter-Kornati.

Visina poreza utvrđena za korištenje javnih površina, a koje se daju na korištenje putem natječaja, smatraju se početnim porezom.

Članak 15.

Porez na korištenje javnih površina plaća se nakon podnošenja zahtjeva, a prije izdavanja rješenja o davanju javne površine za korištenje.

Iznimno od prethodnog stavka poreza na korištenje javnih površina u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga na terasama plaćaju se u dva obroka i to:

– 50% obračunatog iznosa nakon podnošenja zahtjeva odnosno prije izdavanja rješenja,

– 50% obračunatog iznosa od konca kolovoza tekuće godine.

Na zahtjev korisnika načelnik Općine Murter-Kornati može odrediti i drukčiju dinamiku plaćanja.

Članak 16.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na korištenje javnih površina obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Murter-
-Kornati.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 17.

Općina Murter-Kornati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza propisanih ovom Odlukom, povjerava Ministarstvu financija – Porezna uprava, Područni ured Šibenik, Ispostava Šibenik (sukladno suglasnosti Ministarstva financija objavljenoj u »Narodnim novinama« broj 01/2017.).

Porezna uprava, Područni ured Šibenik, Ispostava Šibenik dužna je do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, Općini Murter-Kornati dostavljati zbirno izvješće o utvrđenim i naplaćenim porezima, te pokrenutim postupcima i mjerama radi naplate poreza iz članka 2. ove Odluke.

RH, Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, Područnom uredu Šibenik, Ispostavi Šibenik za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u visini od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Ovlašćuje se nadležna organizacija za platni promet zadužena za naplatu javnih prihoda (FINA) da naknade predviđene ovom Odlukom Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni Proračun do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec sukladno suglasnosti Ministarstva financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 1/17.).

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenog postupka propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 19.

Postupci utvrđivanja poreza na kuće za odmor koji ne budu dovršeni do 1. siječnja 2018. godine, dovršit će se po odredbama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16.) i ovoj Odluci.

Odredbe članaka 8. i 9. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Murter-Kornati«, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave Odluke u »Narodnim novinama«.

Članak 21.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Murter-Kornati objavljena u »Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije« broj 22/01, 9/06 i »Narodnim novinama« broj 4/2002.

Članak 22.

Ova Odluka objavit će u »Narodnim novinama« i u »Službenom glasniku Općine Murter-Kornati«, dostavit će se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana njezina donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave i radi preuzimanja ovlasti za utvrđivanje i naplatu poreza Općine Murter--Kornati.

Klasa: 410-01/17-01/04

Urbroj: 2182/18-01/1-17-1

Murter, 29. lipnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MURTER-KORNATI

Predsjednik
Venčoslav Skračić, v. r.

    

Na vrh