Odluka o porezima Grada Ludbrega

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 29.12.2017.
 

Odluka o porezima Grada Ludbrega

Od 01.01.2018. godine stupa na snagu odluka o plaćanju prireza po stopi od 12% za Grad Ludbreg.

Šifra za Poreznu upravu: 244
Šifra za JOPPD obrazac 02445
IBAN konstrukcija računa: HR92 1001 0051 7244 1200 7

Pod Grad Ludbreg spadaju slijedeća naselja:

 • Apatija
 • Bolfan
 • Čukovec
 • Globočec Ludbreški
 • Hrastovsko
 • Kućan Ludbreški
 • Ludbreg
 • Segovina
 • Selnik
 • Sigetec Ludbreški
 • Slokovec
 • Vinogradi Ludbreški

Šifrarnik prireza za sve općine i gradove možete pogledati OVDJE.

Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!

    


Tekst zakona /odluke /pravilnika /ugovora /uredbe

Grad Ludbreg

3060

Na temelju odredbe članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16 i 101/2017), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 33. Statuta Grada Ludbrega (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« br. 23/09, 17/13 i 40/13 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Ludbrega na 4. sjednici održanoj 19. 12. 2017. godine donijelo je

ODLUKU

O POREZIMA GRADA LUDBREGA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza, stope, visina te način obračuna i plaćanja gradskih poreza koji su vlastiti izvori prihoda Grada Ludbrega.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Gradu Ludbregu pripadaju sljedeći gradski porezi:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor

4. porez na korištenje javnih površina.

Odjeljak 1.

Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj, a obveznik je poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak.

Prirez porezu na dohodak plaća se prema prebivalištu, odnosno uobičajenom boravištu obveznika.

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 12%. Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak.

Odjeljak 2.

Porez na potrošnju

Članak 5.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijaliziranih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Članak 6.

(1) Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge.

(2) Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima.

(3) Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

(4) Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 3. ovog članka porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 7.

Porez na potrošnju se plaća po stopi od 3%.

Odjeljak 3.

Porez na kuće za odmor

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor.

Članak 9.

Porez na kuće za odmor iznosi 10, 00 kuna godišnje po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Članak 10.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.

Odjeljak 4.

Porez na korištenje javnih površina

Članak 11.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine kojoj je nadležni Odsjek jedinstvenog upravnog odjela Grada Ludbrega odobrio zapremanje javne površine ispred zgrada i korištenje slobodnih površina za privremenu upotrebu.

Porez iz stavka 1.ovog članka plaća se u roku 15. dana od prijema rješenja o odobrenju korištenja javne površine.

Članak 12.

Za zapremanje javnih površina ispred zgrada, te za korištenje slobodnih javnih površina za privremenu upotrebu porez se obračunava dnevno za svaki metar četvorni prostora koji se koristi za zauzimanje terasa ili otvorenih prostora za ugostiteljske i druge djelatnosti i to:

1. Na Trgu Sv. Trojstva i Trgu Slobode u Ludbregu – 1,00 kn

2. Na ostalim lokacijama na području Grada Ludbrega – 0,70 kn.

Članak 13.

Za zapremanje javnih površina na posebno organiziranim sajmovima, manifestacijama i proslavama plaća se porez na svaki četvorni metar površine koja se koristi u Gradu Ludbregu, u cijelo vrijeme trajanja istih i to:

– ugostiteljski, zabavni i ostali sadržaji – 100,00 kn/m2.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na korištenje javnih površina kao i provođenje ovršnog postupka radi naplate potraživanja navedene vrste poreza obavljati će nadležni odsjek u okviru Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ludbrega.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom ostalih poreza iz predmetne Odluke kao i provođenje ovršnog postupka radi naplate potraživanja, Gradsko vijeće Grada Ludbrega povjerava Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, Područnom uredu Varaždin, Ispostavi Ludbreg.

Članak 15.

Danom primjene ove odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 28/01, 18/06, 67/15 i 53/16) i Odluka o prirezu porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 156/02, 146/05 i 74/08. i »Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 28/02, 32/05 i 18/08.

Članak 16.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

Ista će se objaviti i u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

Klasa: 410-01/17-01/02

Urbroj: 2186/18-02/1-17-1

Ludbreg, 19. prosinca 2017.

Predsjednik Gradskog vijeća
Antun Šimić, v. r.


    

Na vrh