Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Karlovca

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 20.12.2017.
 

Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Karlovca

Od 01.01.2018. godine stupa na snagu odluka o plaćanju prireza po stopi od 12% za Grad Karlovac.

Šifra za Poreznu upravu: 179
Šifra za JOPPD obrazac 01791
IBAN konstrukcija računa: HR13 1001 0051 7179 1200 4

Pod Grad Karlovac spadaju slijedeća naselja:

 • Banska Selnica
 • Banski Moravci
 • Blatnica Pokupska
 • Brezova Glava
 • Brežani
 • Brođani
 • Cerovac Vukmanićki
 • Donja Trebinja
 • Donje Mekušje
 • Donji Sjeničak
 • Gornja Trebinja
 • Gornje Stative
 • Gornji Sjeničak
 • Goršćaki
 • Husje
 • Ivančići Pokupski
 • Ivanković Selo
 • Ivošević Selo
 • Kablar
 • Karasi
 • Karlovac
 • Klipino Brdo
 • Kljaić Brdo
 • Knez Gorica
 • Kobilić Pokupski
 • Konjkovsko
 • Koritinja
 • Ladvenjak
 • Lipje
 • Luka Pokupska
 • Mahićno
 • Manjerovići
 • Okić
 • Popović Brdo
 • Priselci
 • Rečica
 • Ribari
 • Skakavac
 • Slunjska Selnica
 • Slunjski Moravci
 • Šebreki
 • Šišljavić
 • Tušilović
 • Tuškani
 • Udbinja
 • Utinja
 • Vodostaj
 • Vukmanić
 • Vukoder
 • Zadobarje
 • Zagraj
 • Zamršje

Šifrarnik prireza za sve općine i gradove možete pogledati OVDJE.

Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!

    


Tekst zakona /odluke /pravilnika /ugovora /uredbe

Grad Karlovac

2892

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16 – u daljnjem tekstu: Zakon) i članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (»Glasnik Grada Karlovca« br. 1/15 – potpuni tekst), Gradsko vijeće Grada Karlovca na 6. sjednici održanoj 14. prosinca 2017. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O LOKALNIM POREZIMA GRADA KARLOVCA

Članak 1.

Čl. 7. st. 1. Odluke o lokalnim porezima klasa: 021-05/17-01/03, urbroj: 2133/01-01/01-17-6 mijenja se i glasi:

»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 12% od utvrđene osnovice, a uplaćuje se na poseban račun.«

Članak 2.

U ostalom dijelu odluka o lokalnim porezima Grada Karlovca se ne mijenja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama« te će se objaviti u »Glasniku grada Karlovca« a primjenjuje se od 1. 1. 2018. godine.

Klasa: 021-05/17-01/10

Urbroj: 2133/01-01/01-17-5

Karlovac, 14. prosinca 2017.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Karlovca
mr. sc. Marijana Tomičić, dipl. pol., v. r.


    

Na vrh