Odluka o gradskim porezima Grada Supetra

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 15.12.2017.
 

Odluka o gradskim porezima Grada Supetra

Od 01.01.2018. godine stupa na snagu odluka o plaćanju prireza po stopi od 10% za Grad Supetar.

Šifra za Poreznu upravu: 427
Šifra za JOPPD obrazac 04278
IBAN konstrukcija računa: HR18 1001 0051 7427 1200 1

Pod Grad Supetar spadaju slijedeća naselja:

  • Mirca
  • Splitska
  • Supetar
  • Škrip

Šifrarnik prireza za sve općine i gradove možete pogledati OVDJE.

Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!

    


Tekst zakona /odluke /pravilnika /ugovora /uredbe

Grad Supetar

2851

Na temelju odredbe članka 42. stavka 1., Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, br. 115/16. i 101/17.) i članka 32. Statuta Grada Supetra (»Službeni glasnik Grada Supetra«, br. 09/09., 04/13., 03/14. i 19/15.), Gradsko vijeće Grada Supetra na svojoj 5. sjednici održanoj 2. studenoga 2017. godine, donijelo je

ODLUKU

O GRADSKIM POREZIMA GRADA SUPETRA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Gradu Supetru (u daljnjem tekstu: Grad).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Grad uvodi sljedeće poreze:

1. porez na potrošnju

2. porez na kuće za odmor

3. prirez porezu na dohodak.

1. Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Grada.

Članak 4.

(1) Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada.

(2) Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

(3) Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

(4) Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 3. ovoga članka porezni obveznik iskazuje na obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik je dužan platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(5) Obrazac iz stavka 4. ovog članka podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Supetra pojedinačno za svaki poslovni prostor.

Članak 5.

(1) Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz stavka 2. članka 4. ove Odluke.

(2) Porez na potrošnju prihod je Grada Supetra za prodaju pića koja je obavljena na njegovom području.

2. Porez na kuće za odmor

Članak 6.

Kuća za odmor je svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Članak 7.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada.

Članak 9.

(1) Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.

(2) Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice.

(3) Porez na kuće za odmor ne plaća se na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina.

Članak 10.

(1) Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 15 kn/m2 korisne površine kuće za odmor na cijelom području Grada.

(2) Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

Članak 11.

(1) Obveznik poreza na kuće za odmor dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Supetra dostaviti podatke koji se odnose na mjesto gdje se nalazi objekt, korisnu površinu, podatke o poreznom obvezniku te druge podatke, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

(2) Porez na kuće za odmor prihod je Grada za kuće za odmor koje se nalaze na području Grada.

3. Prirez porezu na dohodak

Članak 12.

Obveznicima poreza na dohodak s područja Grada Supetra propisuje se plaćanje prireza porezu na dohodak.

Članak 13.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak.

Članak 14.

(1) Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10 % na osnovicu iz članka 13. ove Odluke.

(2) Prirez porezu na dohodak od obveznika plaćanja prireza porezu na dohodak s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Grada Supetra pripada Gradu Supetru.

(3) Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

III. NADLEŽNOST I PRIMJENA PROPISA

Članak 15.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, naplatom i ovrhom radi naplate poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor obavljat će Jedinstveni upravni odjel Grada Supetra.

Članak 16.

Na postupak utvrđivanja i naplate poreza iz ove Odluke te druga postupovna pitanja koja nisu uređena Zakonom o lokalnim porezima primjenjuje se zakon kojim je uređen porezni postupak.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima Grada Supetra (»Službeni glasnik Grada Supetra«, br. 6/10. i 13/16.).

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Supetra«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak, koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/17-01/13

Urbroj: 2104/01-01-17-2

Supetar, 2. studenoga 2017.

Predsjednica Gradskog vijeća
Danijela Kirigin, dipl. iur., v. r.


    

Na vrh