Odluka o općinskim porezima Općine Dubravica

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 20.12.2018.
 

Odluka o općinskim porezima Općine Dubravica

Od 01.01.2019. godine stupa na snagu odluka o plaćanju prireza po stopi od 10% za Općinu Dubravica.

Šifra za Poreznu upravu: 549
Šifra za JOPPD obrazac 05495
IBAN konstrukcija računa: HR76 1001 0051 7549 1200 5

Pod Općinu Dubravica spadaju slijedeća naselja:

  • Bobovec Rozganski
  • Donji Čemehovec
  • Dubravica
  • Kraj Gornji
  • Lugarski Breg
  • Lukavec Sutlanski
  • Pologi
  • Prosinec
  • Rozga
  • Vučilčevo

Šifrarnik prireza za sve općine i gradove možete pogledati OVDJE.

Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!

    


 
Tekst možete ispisati ili preuzeti u PDF formatu.
 
Ispiši Preuzmi PDF

Tekst zakona /odluke /pravilnika /ugovora /uredbe

Općina Dubravica

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16, 101/17) i članka 21. Statuta Općine Dubravica (»Službeni glasnik Općine Dubravica« br. 1/18), Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 9. sjednici održanoj 22. svibnja 2018. godine donosi

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE DUBRAVICA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza, obveznici plaćanja, porezne stope i osnovica te način obračuna i plaćanja općinskih poreza koji su vlastiti izvor prihoda Općine Dubravica (dalje u tekstu: Općina).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općinski porezi Općine Dubravica su:

– prirez porezu na dohodak,

– porez na potrošnju,

– porez na kuće za odmor,

– porez na korištenje javnih površina.

III. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju porezni obveznici poreza na dohodak s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Općine sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima, Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10% na osnovicu iz stavka 2. ovog članka.

Prirez porezu na dohodak prihod je proračuna Općine na čijem području je prebivalište ili uobičajeno boravište obveznika plaćanja prireza porezu na dohodak.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija – Porezna uprava.

IV. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodna vida, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima koji se nalaze na području Općine.

Članak 5.

Obveznik poreza na potrošnju iz članka 4. ove Odluke je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge.

Osnovica poreza na potrošnju iz članka 4. ove Odluke je prodajna cijena pića koja se prodaje u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz stavka 2. ovog članka.

Porez na potrošnju iskazuje se na obrascu PP-MI-PO i predaje do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Obračunati porez na potrošnju alkoholnih pića, prirodnih vida, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića obveznik poreza plaća do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija – Porezna uprava prema sjedištu, odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

V. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 6.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatra se gospodarska zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 7.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, a koje se nalaze na području Općine.

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 12 kuna/m2 godišnje po metru četvornom korisne površine kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

Članak 9.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu odredbe članka 6. stavka 1. ove Odluke, osim osobne iskaznice, uzimati će se u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, mjesto i visina nastanka troška električne energije, vode, telefona, prijem poštanske pošiljke, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, izjava svjedoka, mjesto podnošenje porezne prijave i svi drugi raspoloživi podaci.

Članak 10.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor obavlja Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Obveznik poreza na kuće za odmor dužan je nadležnoj Poreznoj upravi dostaviti podatke koji se odnose na mjesto gdje se nalazi objekt, korisnu površinu, podatke o poreznom obvezniku te druge podatke, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor prihod je Proračuna Općine.

VI. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 12.

Porez na korištenje javnih površina plaća se mjesečno po četvornom metru korištene javne površine, a plaćaju ga pravne i fizičke osobe koje se koriste javnom površinom.

Javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se zemljišta unutar građevnog područja koja su u skladu s prostornim planovima, namijenjena općoj uporabi (ulice, trgovi, perivoji, igrališta, zelene površine i sl.)

Članak 13.

Porez na korištenje javnih površina obračunava se i plaća po stopi od 20% na iznos ugovorene naknade koja se plaća za korištenje javnih površina.

Članak 14.

Porez na korištenje javnih površina uplaćuje se na račun Općine Dubravica u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu poreza.

Članak 15.

Ako se javna površina koristi za postavu objekata za obavljanje djelatnosti koja se obavlja sezonski, ako se objekt po prestanku obavljanja djelatnosti ne ukloni, porez se plaća kao da se na prostoru objekta odnosno javne površine djelatnost obavlja.

VII. NADLEŽNOST I NAČIN UTVRĐIVANJA

Članak 16.

Općina Dubravica poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza propisanih ovom Odlukom u cijelosti prenosi na Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 5% ukupno naplaćenih prihoda.

Porezna uprava dužna je do 5. u mjesecu za prethodni mjesec, Općini Dubravica dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u državni proračun, do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Na utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i sve ostale postupovne radnje primjenjuju se odredbe zakona kojim je uređen opći porezni postupak, osim ako je Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima drugačije određeno u kojem se slučaju primjenjuju odredbe tih zakona u postupcima utvrđivanja i naplate općinskih poreza.

Članak 18.

Postupci utvrđivanja i naplate poreza na tvrtku, odnosno naziv započeti do dana stupanja na snagu Zakona o lokalnim porezima, završiti će se prema odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15) i Odluke o općinskim prirezima i porezima Općine Dubravica (klasa: 021-05/02-01-06, urbroj: 238/40-02-01 od 24. siječnja 2002. godine i »Narodne novine« broj 13/2002).

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim prirezima i porezima Općine Dubravica (klasa: 021-05/02-01-06, urbroj: 238/40-02-01 od 24. siječnja 2002. godine i »Narodne novine« broj 13/2002) i Odluka o prijenosu u cijelosti poslova utvrđivanja i naplate gradskih poreza (klasa: 021-05/01-01-216, urbroj: 238/40-01-01 od 14. prosinca 2001. godine).

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Dubravica i u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-05/18-01/3

Urbroj: 238/40-02-18-7

Dubravica, 22. svibnja 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Stiperski, v. r.

    

Na vrh