Obračun plaće po novom od 01.01.2017.

... nove porezne stope, porezni razredi i viši osobni odbitak

Obračun plaće po novom od 01.01.2017.

Po izmjenama Zakona o dohotku i Zakona o doprinosima (NN 115/2016) od 1. siječnja 2017. godine kod obračuna plaća su slijedeće izmjene:

  • Povećanje osnovnog osobnog odbitka s 2.600,00 kn na 3.800,00 kn
  • Porezne stope od 12%, 25% i 40% se ukidaju i uvode nove od 24% i 36%
  • Izmjena poreznih razreda
  • Osnovica za odbitak za djecu i uzdržavane članove iznosi 2.500 kn
  • Povećavaju se koeficijenti za odbitak za djecu i uzdržavane članove
  • Umanjenje predujma poreza za 50% - za djelatnike koji imaju prebivalište ili boravište na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara

Kod obračuna plaće po novom, veću plaću imat će zaposlenici koji su iz plaće do sada uplaćivali porez.
Zaposlenici koji imaju veliki osobni odbitak i do sada nisu plaćali porez iz plaće, kod njih će situacija ostati ista. I dalje neće plaćati porez ali ni neto plaća im neće biti veća.

Znači, od novog izračuna plaće veću korist će imati zaposlenici koji trenutno plaćaju porez iz plaće, imaju veću plaću i veći osobni odbitak.

 

Povećanje osnovnog osobnog odbitka s 2.600,00 kn na 3.800,00 kn

Izmjenom zakona povećao se neoporezivi dio plaće (osnovni osobni odbitak), što znači da je osnovica za porez manja i da će po novom izračunu za istu plaću biti manji porez.

Kolko će vam biti veća plaća od 1. siječnja 2017. pogledajte u kalkulatoru plaće za 2017. godinu.

Kalkulator plaće za 2017. godinu

Dijagram izračuna plaće za 2017. godinu

 

U tablici ispod prikazane su vrijednosti osobnog odbitka, odbitka za djecu i uzdržavane članove za 2016. i 2017. godinu.
Odbitak za djecu i uzdržavane članove će se u 2017. godini računati po formuli : 2.500 x koeficijent

Vrsta osobnog odbitka
Koeficijent
(stari) novi
2016. godina
2017. godina
Osnovni osobni odbitak
(1) 1
2.600,00
3.800,00
Osobni odbitak za 1. dijete
(0,5) 0,7
1.300,00
1.750,00
Osobni odbitak za 2. dijete
(0,7) 1
1.820,00
2.500,00
Osobni odbitak za 3. dijete
(1) 1,4
2.600,00
3.500,00
Osobni odbitak za 4. dijete
(1,4) 1,9
3.640,00
4.750,00
Osobni odbitak za 5. dijete
(1,9) 2,5
4.940,00
6.250,00
Osobni odbitak za 6. dijete
(2,5) 3,2
6.500,00
8.000,00
Osobni odbitak za 7. dijete
(3,2) 4
8.320,00
10.000,00
Osobni odbitak za 8. dijete
(4) 4,9
10.400,00
12.250,00
Osobni odbitak za 9. dijete
(4,9) 5,9
12.740,00
14.750,00
Osobni odbitak za 10. dijete
(5,9) 7
15.340,00
17.500,00
Osobni odbitak za uzdržavanog člana
(0,5) 0,7
1.300,00
1.750,00
Osobni odbitak za invalidnost
(0,3) 0,4
780,00
1.000,00
Osobni odbitak za 100% invalidnost
(1) 1,5
2.600,00
3.750,00

 

Promjena poreznih stopa i razreda za obračun poreza na dohodak

Po prijedlogu Ministarstva financija kod poreznih stopa ukidaju se stope od 12%, 25% i 40% i uvode nove stope od 24% i 36%.

Nove porezne stope i razredi:

  • stopa poreza 24% - osnovica 17.500,00 (porezni razred od 0,00 do 17.500,00 kn)
  • stopa poreza 36% - osnovica veća od 17.500,00 (porezni razred od 17.500,00 do neograničeno)

U tablici ispod prikazane su porezne stope i razredi za 2016. i 2017. godinu.

Stopa
Porezni razredi u 2016. godini
Porezni razredi u 2017. godini
12%
0,01 do 2.200,00 (2.200,00)
ukida se u 2017.
24%
nema u 2016.
0,00 do 17.500,00 (17.500)
25%
2.200,01 do 13.200,00 (11.000)
ukida se u 2017.
36%
nema u 2016.
17.500,01 do neograničeno (od 17.500)
40%
13.200,01 do neograničeno (od 13.200)
ukida se u 2017.

 

Plaću po novom izračunu izračunajte u našem on-line kalkulatoru plaće za 2017. godinu.

Kalkulator plaće za 2017. godinu

Dijagram izračuna plaće za 2017. godinu

(c) Innova Software, Varaždin