Povrat poreza

... povrat previše uplaćenog poreza na dohodak utvrđen godišnjim obračunom

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 01.02.2018
 

Povrat poreza

Povrat poreza je povrat previše uplaćenog poreza i prireza koji se utvrdi kroz godišnji obračun poreza na dohodak.

Tijekom godine svi građani koji primaju dohodak, iz bruto iznosa tj. dohotka, isplatitelj je dužan obračunati i uplatiti predujam poreza i prireza u ime građana.
Obračun predujma poreza i prireza na porez regulirano je Zakonom o porezu na dohodak.

Predujam se obračunava na sve vrste dohotka i to:

 • dohodak od nesamostalnog rada,
 • dohodak od samostalne djelatnosti,
 • dohodak od imovine i imovinskih prava,
 • dohodak od kapitala,
 • dohodak od osiguranja,
 • drugi dohodak.

Budući da predujam poreza na dohodak različito oporezuje za različite vrste dohotka, potrebno je na kraju obračunskog razdoblja (godine) napraviti godišnji obračun poreza i prireza.

 

Kako se obračunava povrat poreza?

Godišnji obračun poreza na dohodak radi se po godišnjim poreznim razredima za stope poreza koje su definirane Zakonom o porezu na dohodak.
Trenutno aktualni godišnji porezni razredi za 2019. godinu su:

 • stopa poreza 24% - osnovica 30.000,00 kn (od 0,01 kn do 30.000,00 kn)
 • stopa poreza 36% - osnovica veća od 30.000,00 kn

Ako se kroz godišnji obračun izračuna da je previše uplaćeno poreza i prireza na dohodak, isplata previše uplaćenog predujma poreza i prireza radi se kroz povrat poreza.

Sam obračun povrata poreza radi se na dva načina:

 • kroz konačni godišnjem obračunu poreza i prireza koji rade poslodavci za svoje zaposlenike,
 • po godišnjoj prijavi poreza na dohodak

 

Povrat poreza po konačnom godišnjem obračunu poreza i prireza koji rade poslodavci

Svi poslodavci dužni su napraviti godišnji obračun poreza i prireza sa svoje djelatnike.
Godišnji obračun se radi na zadnjoj oporezivoj isplati u godini. Najčešće je to na plaći za STUDENI koja se isplaćuje u prosincu ali ako netko od djelatnika ima još neku oporezivu isplatu poslije plaće, a biti će isplaćena tokom zadnjeg mjeseca u godini (12. mjesecu) onda je potrebno konačni obračun napraviti na toj isplati.

Za utvrđene razlike po konačnom godišnjem obračunu:

 • previše uplaćeno poreza i prireza za djelatnika - poslodavac mora napraviti povrat poreza i prireza djelatniku na zadnjoj oporezivoj isplati u godini.
 • premalo uplaćeno poreza i prireza za djelatnika - poslodavac mora premalo uplaćeno uplatiti općini/gradu gdje djelatnik ima prebivalište ili privremeno boravište.

 

Razlike između uplata predujma i konačnog obračuna na nivou godine mogu nastati zbog slijedećeg:

 • Djelatnik je bio na bolovanju na teret HZZO/HZZOZZR
 • Djelatnik je bio na rodiljinom, roditeljskom ili posvojiteljskom dopustu
 • Djelatnik je primao ostale naknade plaće na teret sredstva obveznih osiguranja
 • Djelatniku su se isplaćivale tokom godine druge oporezive isplate (Jubilarke, pomoći  i dr.)
 • Djelatnik je ostvario primitak od prekovremenog rada zbog čega je u pojedinom mjesecu ušao u viši porezni razred.
 • Djelatnik nije na vrijeme prijavio dijete/uzdržavanog člana na PK kartici.
 • Ostali razlozi zbog kojeg je djelatniku neravnomjerno oporezovana plaća kroz godinu.

 

Više o konačnom obračunu poreza i prireza:

Teorija konačnog godišnjeg obračuna poreza i prireza za 2018. godinu

Kalkulator konačnog godišnjeg obračuna poreza i prireza za 2018. godinu

 

Povrat poreza po godišnjoj prijavi poreza na dohodak

Godišnju porezna prijava podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

Godišnju poreznu prijavu mora predati:

1. porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od nesamostalnog rada (plaću ili mirovinu) kod dva ili više poslodavca istodobno u tijeku istog mjeseca poreznog razdoblja, i/ili

2. porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju propisanih poslovnih knjiga,

3. rezident ako dohodak (dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala, dohodak od osiguranja i drugi dohodak) ostvari izravno iz inozemstva pri čemu predujmovi poreza na dohodak od tog dohotka nisu u tuzemstvu plaćeni i/ili su u tuzemstvu plaćeni u iznosu manjem od iznosa koji bi se obračunao prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, osim ako sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja Republika Hrvatska izuzima taj dohodak od oporezivanja,

4. porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak,

5. porezni obveznik ako poslodavac, isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik nije obračunao, obustavio i uplatio predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak,
Porezni obveznik obvezan je u godišnjoj poreznoj prijavi iskazati dohodak za koji je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu i dohodak od nesamostalnog rada, osim dohotka koji Republika Hrvatska sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja izuzima od oporezivanja. Ako uz dohodak za koji je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu i dohodak od nesamostalnog rada porezni obveznik iskaže i dohodak iz ostalih izvora obvezan je iskazati ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju.
Obveznicima poreza na dohodak koji su obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu, a istu ne podnesu ili ako su podaci iz godišnje porezne prijave netočni ili nepotpuni, porez na dohodak utvrđuje se procjenom.

6. rezidenti članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi koji, prema Pomorskom zakoniku (Narodne novine, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11 i 56/13), koji po osnovi rada na brodu ostvare dohodak od nesamostalnog rada.Član posade broda koji je rezident i čiji ostvareni primici po osnovi nesamostalnog rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ne podliježu, u skladu s Pomorskim zakonikom, obvezi poreza na dohodak od nesamostalnog rada, nije obvezan u godišnjoj poreznoj prijavi iskazati ukupno ostvareni dohodak iz ostalih izvora.
Ako ima obvezu podnošenja godišnje porezne prijave, tada će u poreznoj prijavi iskazati samo dohodak za koji je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu prema stavcima i dohodak od nesamostalnog rada, osim dohotka koji ostvari po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ako isti sukladno Pomorskom zakoniku ne podliježe oporezivanju i dohotka od nesamostalnog rada koji rezident ostvari izravno iz inozemstva, a koji Republika Hrvatska sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja izuzima od oporezivanja.
Ako član posade broda čiji ostvareni primici po osnovi nesamostalnog rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ne podliježu, u skladu s Pomorskim zakonikom, obvezi poreza na dohodak od nesamostalnog rada, u godišnjoj poreznoj prijavi iskaže dohodak iz ostalih izvora, obvezan je iskazati ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju, osim dohotka za koji je propisano da se godišnja porezna prijava ne može podnijeti i dohotka koji ne podliježe oporezivanju.

Pročitajte još:

    

    

Na vrh