SEPA nalozi za plaćanje

SEPA kreditni transfer XML datoteka - pain.001.001.03.

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 01.06.2018.
 

Program - HUB3 i SEPA nalozi

Vrlo jednostavan program u kojem možete kreirati naloge za sve vrste plaćanja (naloge za plaće, naloge za ugovore o djelu, naloge za materijalne troškove, naloge za preknjiženja i dr.)

Program možete koristiti kao konverter zbrojnog naloga (ZN) u SEPA pain.001 nalog.
Znači kroz program možete učitati stari zbrojni nalog i program će podatke pripremiti za predaju naloga u SEPA pain.001 formatu (XML datoteka koju možete predaju u poslovnicama FINA, putem sustava ePlaćanje ili putem internet bankarstva poslovnih banaka).

Ukratko:

Brošuru i DEMO verziju programa možete preuzeti sa linkova:

Brošura - program "HUB3 i SEPA nalozi"

DEMO verzija - program "HUB3 i SEPA nalozi"

Za više informacija o programu kontaktirajte nas na: prodaja@innova.hr

obrazac DI
Program "HUB3 i SEPA nalozi"

SEPA nalozi za plaćanje

SEPA je novi način kreiranja naloga za plaćanja tj. dosadašnji zbrojni nalog postaje SEPA plaćanje.

SEPA plaćanje primjenjuje se od 06. lipnja. 2016. godine.

Ako se u istom danu preda više SEPA naloga (više datoteka), svaka datoteke mora imati drugačiju identifikacijsku oznaku poruke.
Ako se preda sa istom indentifikacijskom oznakom javiti će se greška: "Identifikacijska oznaka poruke nije jedinstvena".

SEPA kreditni transfer je novi naziv za platne naloge koje inicira platitelj. XML datoteka za naloge kreditnog transfera ima oznaku pain.001.001.03.

Naravno, SEPA plaćanje ima niz prednosti u odnosu na dosadašnji način plaćanja ali to je manje bitno sada, u ovom prijelaznom razdoblju. Više o teoriji SEPA plaćanja možete pročitati na linkovima:

Službene stranice projekta SEPA u Republici Hrvatskoj

O SEPA plaćanju na stranicama HNB

Obavijest Hrvatske narodne banke o početku izvršenja SEPA platnih transakcija u Republici Hrvatskoj

    

Kako se pripremiti za SEPA plaćanje:

SEPA XML datoteka

Za predaju naloga putem ePlaćanja (FINA) ili internet bankarstva poslovnih banaka od 06.06.2016. godine koristi će se SEPA XML datoteke (pain.001.001.03.).
Znači, datoteke koje se sada koriste za elektronsku predaju naloga (tekstualne datoteke) zamijeniti će se novim XML datotekama (SEPA plaćanje).

Korisnici u principu prijelaz sa starog formata na novi XML format ne bi smjeli ni osjetiti jer programeri bi morali prilagoditi aplikacije koje korisnici koriste, a FINA i banke će prilagoditi svoje sustave.

Upute za kreiranje SEPA XML datoteke (SEPA.HR)

Brošura Raiffeisen banke vezano za SEPA plaćanje (RBA)

Uputa za slanje SEPA naloga putem kanala eUred (PBZ)

Projekt SEPA na Internet stranicama Zagrebačke banke (ZABA)

Informacije o SEPA plaćanju - Hrvatska poštanska banka (HPB)

Internet stranice Sberbank vezano za SEPA plaćanje

SEPA plaćanje na stranicama Erste & Steiermärkische Banke

SEPA plaćanje na stranicama OTP banke

SEPA kreditni transfer

Kreditni transfer (engl. Credit transfer – CT) je plaćanje koje inicira platitelj. Platitelj šalje nalog za plaćanje svom pružatelju platnih usluga (FINI, poslovnim bankama), koji prenosi sredstva primatelju platnih usluga.

Primjeri kreditnog transfera:

    

Pročitajte još:

    

    

Na vrh