Zaštićeni račun

... sa novcem na zaštićenom računu možemo raspolagati bez ograničenja

Zaštićeni račun

Zaštićeni račun je računu u banci na koji se uplaćuju samo sredstva izuzeta od ovrhe. Takav račun još neslužbeno nazivaju "35" račun jer početna dva broja računa počnju sa 35.
Danas kada se koristi IBAN konstrukcija računa, zaštićeni račun možemo prepoznati po brojkama "3" i "5" koje se nalaze na 12 i 13 poziciji (primjer ispod).

HR72 2489 0043 5862 1740 8

 

Zašto se otvara zaštićeni račun?

Ako je zbog ovrhe na novčanim sredstvima blokiran tekuči račun na koji primamo plaću, potrebno je otvoriti zaštićeni račun kako bi na njega mogli dobiti novčana sretstva koja su zakonom izuzeta od ovrha.
Sa novcem na zaštićenom računu možemo raspolagati bez ograničenja i banke ne naplaćuju naknadu za otvaranje, vođenje i zatvaranje zaštićenog računa.

 

Kako i gdje otvoriti zaštićeni račun?

Zaštićeni račun može se otvoriti tek nakon što je FINA zaprimila rješenje o ovrsi.
Zaštićeni račun otvara se u poslovnicama FINA gdje je potrebno predati zahtjev (ispuniti obrazac) i to za sve banke u kojim imamo tj. primamo novčana sredstva. FINA zatim o tome obavještava banku koja će otvoriti poseban račun (zaštićeni račun) za izuzeta sredstva.
Novo otvoreni račun treba prijaviti poslodavcu gdje primamo plaću i ostala novčana sredstva kako bi se sva novčana sredstva koja su zakonom izuzeta od ovrha uplaćivala na taj novi zaštićeni račun.

 

Novčana primanja koja se uplaćuju na zaštićeni račun (zakonom su izuzeta i ograničene od ovrha)

Po Ovršnom zakonu članak 172. izuzeti su od ovrhe, tj primanja koja se uplaćuju na zaštićeni račun su:

 1. primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja,
 2. primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju,
 3. primanja po osnovi socijalne skrbi,
 4. primanja po osnovi privremene nezaposlenosti,
 5. primanja po osnovi doplatka za djecu, osim ako posebnim propisom nije drukčije određeno,
 6. primanja po osnovi stipendije i pomoći učenicima i studentima,
 7. naknada za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja te za tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika,
 8. primanja po osnovi odličja i priznanja,
 9. rodiljne i roditeljske novčane potpore, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno,
 10. utvrđeni iznosi za uzdržavanje djeteta uplaćeni na poseban račun kod banke,
 11. naknada troškova za službeno putovanje i naknada troškova prijevoza na posao i s posla do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,
 12. dar za djecu do 15. godine života i potpore za novorođenče do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,
 13. naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda,
 14. potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana, potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,
 15. ostala primanja izuzeta od ovrhe po posebnim propisima.

 

Po Ovršnom zakonu članak 173. ograničena je ovrha na slijedeće primanja:

 1. Ako se ovrha provodi na plaći ovršenika, od ovrhe je izuzet iznos u visini dvije trećine prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj, a ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, iznos u visini od jedne polovine prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj, osim u slučaju ovrhe radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta u kojem slučaju je od ovrhe izuzet iznos koji odgovara iznosu od jedne četvrtine prosječne mjesečne isplaćene netoplaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske za proteklu godinu.

 2. Ako ovršenik prima plaću koja je manja od prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj, od ovrhe je izuzet iznos u visini dvije trećine plaće ovršenika, a ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, iznos u visini jedne polovine netoplaće ovršenika.

 3. Prosječna netoplaća u smislu stavka 1. ovoga članka jest prosječan iznos mjesečne netoplaće isplaćene po jednom zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj, za razdoblje siječanj – kolovoz tekuće godine, koju je dužan utvrditi Državni zavod za statistiku i objaviti je u »Narodnim novinama«, najkasnije do 31. prosinca te godine. Tako utvrđeni iznos primjenjivat će se u idućoj godini.

 4. Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se i na ovrhu na naknadi umjesto plaće, naknadi za skraćeno radno vrijeme, naknadi zbog umanjenja plaće, mirovini, plaći vojnih osoba te na primanja osoba u pričuvnom sastavu za vrijeme vojne službe i na drugom stalnom novčanom primanju civilnih i vojnih osoba, osim na ovrhu na primanjima iz stavaka 5. i 6. ovoga članka.

 5. Ovrha na primanju invalida po osnovi novčane naknade za tjelesno oštećenje i doplatak za tuđu pomoć i njegu može se provesti samo radi naplate tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, i to do iznosa od jedne polovice toga primanja.

 6. Ovrha na primanju po osnovi ugovora o doživotnom uzdržavanju i doživotnoj renti te na primanju po osnovi ugovora o osiguranju života može se provesti samo na dijelu koji prelazi iznos osnovice na temelju koje se utvrđuje iznos pomoći za uzdržavanje.
(c) Innova Software, Varaždin